Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Kinderopvang
Functie
Overige beroepen
Branche
KDV
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Parttime

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Vlietkinderen en weegt daartoe de belangen van alle betrokkenen bij Vlietkinderen af. Zij houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van het bestuur. De RvT toetst of het bestuur zich bij de beleidsvorming en -uitvoering houdt aan doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. Er wordt gewerkt met een remuneratiecommissie, een kwaliteitscommissie en een auditcommissie.

Veranderende marktomstandigheden brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Relevante strategische thema’s en ontwikkelingen voor Vlietkinderen in de komende jaren zijn onder andere: actuele dynamiek in de (arbeids)markt, verbreding van aanbod en versterking van kwaliteit, invulling van de rol van kinderopvang in het kader van gelijke kansen voor kinderen, organisatieontwikkeling, strategische samenwerkingsverbanden (met ketenpartners en het onderwijs) en de ontwikkeling van integrale kindcentra. Daarnaast staat de sector aan de vooravond van een Stelselherziening.
De RvT wordt uitgebreid van 4 naar 5 toezichthouders. Tevens lopen in 2023 de termijnen van twee toezichthouders, waaronder die van de voorzitter, af. We zoeken aanvulling en expertise op de volgende aandachtsgebieden:

  • Financiën
  • Samenwerkingen op strategisch niveau in het brede sociale domein of in het bedrijfsleven

Functie-eisen

Idealiter heeft de nieuwe toezichthouder expertise op beide vlakken. Verder zijn belangrijke kwaliteiten die we zoeken in de nieuwe toezichthouder:

  • Intrinsieke belangstelling en betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen.
  • Ervaring als toezichthouder.
  • Collegiaal en benaderbaar, samenwerkingsgericht.
  • Ondernemerschap, zakelijk of maatschappelijk, sociale innovator.
  • Zakelijkheid.
  • Tijd en betrokkenheid.
  • Een pre zijn: ervaring met innovatie, digitalisering, vastgoed of juridische zaken, voorzitterskwaliteiten.

Vlietkinderen streeft naar een evenwichtige verdeling tussen persoonlijke kwaliteiten, ervaring en naar complementariteit op eigenschappen als gender, culturele achtergrond, leeftijd, religie, politieke voorkeur etc.

Organisatie

Als middelgrote professionele kinderopvangorganisatie met jarenlange ervaring biedt Stichting Vlietkinderen alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijven, voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang. Dit gebeurt op 35 locaties in Leidschendam, Voorburg en Den Haag-Leidschenveen voor circa 2.500 kinderen. Vlietkinderen heeft momenteel ruim 300 medewerkers. Al 50 jaar zet Vlietkinderen zich in om jonge kinderen een plek te bieden waar zij vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kunnen verkennen en zich kunnen ontwikkelen. Vlietkinderen is een stichting zonder winstoogmerk en investeert constant in kwaliteit. De organisatie profileert zich als een wijkgerichte, flexibele, maatschappelijke onderneming met een sterke positie op lokaal niveau. Vlietkinderen is een financieel gezonde organisatie met een uitstekende reputatie. Er heerst een goede sfeer, waarin kwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerking belangrijk zijn.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak op het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Vlietkinderen en weegt daartoe de belangen van alle betrokkenen bij Vlietkinderen af. Zij houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en op het functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht toetst of het bestuur zich bij haar beleidsvorming en -uitvoering houdt aan doelstellingen en taken. Ze ziet erop toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd, de financiën op orde zijn en relevante risico’s worden onderkend en in voldoende mate beheerst. Er wordt gewerkt met een remuneratiecommissie, een kwaliteitscommissie en een auditcommissie.

De Raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Als besturingsmodel hanteert Vlietkinderen het Raad van Toezicht/Bestuurder-model. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK).
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht letten wij op diverse taken en bevoegdheden zoals vastgelegd in de statuten, en op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van leden in het licht van de grondslag en doelstelling van Vlietkinderen. Leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van Vlietkinderen te onderschrijven en zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele organisatie. Zij mogen niet in dienst van Vlietkinderen zijn of een zakelijke relatie met de organisatie hebben.
De Raad vergadert tenminste vijfmaal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. Daarnaast voert de Raad één keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en met de Oudercommissie.
De bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en haar werkwijze in een reglement. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna zij eenmaal herbenoembaar zijn. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden plaats in een open, constructieve en collegiale sfeer. Van de leden wordt een positief kritische houding verwacht. De governance code Kinderopvang vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding conform Code Goed Bestuur van de branchevereniging NVTK.

Procedure

Bij de werving en selectie laat Vlietkinderen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Planning:

Gesprekken bij Aardoom & de Jong: week 47-49
Selectie kandidaten met RvT: week 50
Gesprekken bij Vlietkinderen: donderdag 22 december (selectiecommissie en adviescommissie)
Benoeming: eerstvolgende vergadering

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 december tegemoet.

Contactpersonen

Marieke van Kilsdonk | marieke@aardoomendejong.nl | contactinformatie inhoudelijk)
Jerry Allon | jerry@aardoomendejong.nl | contactinformatie organisatorisch)

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures